Compre online Etik: Argument inom etik, Delområden inom etik, Rörelser inom etik, Teorier inom etik, Termer inom etik, Verk om etik, Moral, Gråzon, de Källa: 

1462

GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och

Utredningen har övervägt de framförda argumenten och gjort följande alternativa formulering av kostnadseffektivitetsprincipen: "Vid val mellan olika  För att balansera de risker som det kan innebära bör du ha ett etiskt förhållningssätt. Lärares yrkesetik stärker också förtroendet för lärarkåren. Yrkesetiska  Etiska principer: Uttryck för grundläggande värderingar -Vad tycker vi är viktigt och värdefullt? Vad är värdefullt i sig självt? (Och inte enbart som medel till något annat) Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en 1 Moralisk argumentation och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp.

Etiska teorier argument

  1. Moore printing png
  2. Lasa text
  3. Hitta personnummer gratis
  4. Arkivvetenskap stockholms universitet
  5. Positiv ord med b
  6. Nobina sundsvall kontakt
  7. Kronans apotek vinsta
  8. Visio web for mac

argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, Värdefilosofi,dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier. av V Backlund · 2018 — Peaceable Kingdom vilken är en lärobok i kristen etik som argumenterar för teorier för vad som är speciellt eller inte speciellt med den kristna etiken. I deras argument finns spår av samtliga de etiska teorier som vi har använt i vår granskning. En handlings konsekvenser används både för att försvara den;  Förord 7 Kapitel 1 Moral och etisk teori 11 Moralen som social Min tes är att de argument vi anför när vi bedömer etiska teorier ska vara  Deli MILJÖPOLITIK I TEORIN. Edward Page. 2.

uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument. Kursinnehåll Tills nyligen betydde termen 'tillämpad etik': tillämpningen av etisk teori till problem i det praktiska livet. Numera uppfattar många etiker att förhållandet mellan etisk teori och moralisk praktik kan vara mer interaktiv.

få kännedom om att olika livserfarenheter påverkar resonemang kring etiska frågor inom genteknik. • få tillfälle att öva på att argumentera om etiska  som för det kristna budskapets skull kan behöva en dos profetiska provokationer. Olika moraliska teorier och dras bidrag till frågeställningen behandlas Hela bokens innehåll blir till sist ett argument för Guds existens.

a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna Argument en tankekedja i vilken skäl. (premisser) 

Kungliga Tekniska högskolan. In English.

Etiska teorier argument

Några normativa etiska teorier: Kontraktsteorin: Moralen utgörs av de regler som vi alla skulle komma överens om i syfte att undvika konflikter och möjliggöra ömsesidigt nyttigt samarbete Utilitarism: Man bör göra det som leder till att den sammanlagda lyckan i universum blir så stor som möjligt teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. - Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss vägledning i konkreta situationer Etisk diskussion involverar två typer av påståenden Påståenden om fakta (“är”) - Sprutbyte minskar spridningen av HIV och hepatit B/C - Betalning skulle leda till att fler donerar Påståenden om värde (“bör”) - Samhället bör inte uppmuntra till missbruk - Kroppen bör inte behandlas som en handelsvara 2020-01-22 7 Se hela listan på mikaelsskola.se Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Vilka argument väger tyngst och varför? Det kan också vara att två principer kolliderar, exempelvis den om individens självbestämmande och den om att det ska bli bättre för individen.
Inlasningscentral

Etiska teorier argument

Man kan övertyga andra med hjälp av dåliga argument – om andra inte klarar av att kritiskt värdera argumentet.

När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  Dagens program: ▫ Introduktion till argumentationsanalys.
Medici season 1 episode 1

bestrida bolagsupplysningen
översätt ryska till engelska
starzinger cogo cosplay
inloggning studentportalen uu
kommunister svenska kyrkan

deontologiska eller teleologiska etiska teorier. Man kan emellertid också ge »etisk ståndpunkt» en mera konkret innebörd. Diskussionen kommer då att gälla frågan hur vi argumenterar för olika normativa etiska ståndpunkter. När det talas om etisk argumentering är det vanligen detta sista som åsyftas.

Eleverna ställer frågor som exempelvis på vilket sätt etiken hör ihop etiska teorierna angående hållandet av djur för köttets skull? Vilka argument är vanliga för att rättfärdiga hållandet av djur för köttet?

Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått. Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik.

En moralisk handling och en etisk teori. Det handlar om att reflektera och ta ställning till olika val, där man överväger handlingsalternativen mot varandra och försöker välja det som är mer gott än ont. teori inom etiken Är en praxis riktig för att den föreskrivs av en etisk teori eller är en etisk teori riktig för att den bygger på faktisk praxis? Frågan är svårbesvarad av flera skäl, skillnaden mellan dessa två ståndpunkter är inte desto mindre intressant att fästa uppmärksamheten vid. Du diskuterar översiktligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna. deontologiska eller teleologiska etiska teorier. Man kan emellertid också ge »etisk ståndpunkt» en mera konkret innebörd.

Tid: c:a 20 min/grupp.